Miljö- och avfallsplan

Inledning

Vi alla medlemmar i Sommens Motorbåtsklubb har tillgång till en unik natur i sjön Sommen och områdena kring den. Till området räknas även vårt hamnområde. Sjön Sommen som också är vattentäkt för många människor gör den känslig för olika former av miljöstörande utsläpp. Därför är det av stor vikt att vi tillsammans slår vakt om och vårdar denna för oss gemensamma naturresurs.

Sommens Motorbåtsklubb är en ideell förening där alla medlemmar måste medverka och ta sitt ansvar.

Syfte

Miljö- och avfallsplanen syftar till en gemensam och individuell medvetenhet inom klubben. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att förändringar sker och ny kunskap kommer fram.

Miljöombud

Kontaktinformation till Miljöombudet hittas under Kontaktmenyn.

Miljövettsregler för båtfolk

  1. Värna om allemansrätten. Kom ihåg både rättigheter och skyldigheter.
  2. Elda eller grilla aldrig på berghällar. Använd iordningsställda grillplatser eller egen grill.
  3. Städa efter dig.
  4. Ta med soporna hem.
  5. Källsortera.

Miljöplan

Båthus

Ägare av båthus på klubbens område ansvarar för att det är rent och snyggt kring båthusen. Detta innebär att sly och ogräs regelbundet ska hållas efter. Utanför båthusen får ägaren ej förvara något material.

Bränsle och oljor

För att skona vår egen miljö rekommenderar klubben att miljöanpassade drivmedel och oljor används. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Akrylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor.

Bottenfärger

Endast miljöklassade bottenfärger ska  användas. I Sjön Sommens vatten finns inget behov av andra bottenfärger. Vid upptagning av båtar är avspolning och tvättning av båten ej tillåten på asfalten. Avspolning får endast ske på grusade ytor vid upptagningsrampen. 2

Gemensam städning

Klubben har två lördagar varje år, en under april och en under okt månad för städning av området, översyn av bryggor och utrustning. Fastställda dagar informeras om på hemsidan och per brev inför varje ny båtsäsong.

Avfallsplan

Sopor

Det är varje medlems ansvar att:

Hushållssopor, plåt, plast, glas, kartong och burkar källsorteras och tas med hem och läggs i din kommuns återvinningscentral. Glöm inte att vissa burkar och flaskor kan pantsättas.

Farligt avfall lämnas till Norraby eller till din egen kommuns återvinningscentral. Till farligt avfall räknas bl a färger, kemikalier, oljor, impregnerat virke och batterier. Via Tranås kommuns hemsida www.tranas.se hittar du Norraby återvinningscentral. Du kan även gå in på din hemkommuns hemsida och se vad som gäller. Farligt avfall får efter användning inte förvaras inom hamnområdet eller i båthusen. Vid oljebyte, skydda marken från spill.

Hygien

Då klubbstugan saknar både vatten- och  avlopp har en toavagn ställts upp på klubbområdet. Tänk på att lämna toaletten i det skick du själv vill finna den när nöden kräver.

Övrigt

Miljö- och avfallsplan fastställs och revideras av styrelsen. Miljö- och avfallsplanen revideras vartannat år och finns tillgänglig för medlemmarna på klubbens hemsida www.somensmbk.se  och på klubbens anslagstavla. Varje ny utgåva av miljö- och avfallsplanen skickas per post till samtliga medlemmar i klubben i samband med  den årliga faktureringen inför båtsäsongen.

Nya medlemmar får planen hemsänd per post.