Ordningsregler & Föreskrifter

Sommens Motorbåtsklubb

Inledning

Sommens Motorbåtsklubb är en ideell förening. Föreningen arrenderar mark av Tranås
kommun. I arrendeavtalet finns krav som vi måste uppfylla.
På klubbområdet upplåts mark för vinterförvaring av medlemmarnas båtar. Vidare finns en hamnanläggning med bryggor. Endast medlemmar äger rätt att nyttja klubbens tjänster, klubbområde och utrustning under iakttagande av klubbens stadgar och ordningsregler. Dessa ordningsregler har tillkommit för att vi skall ha ett prydligt varvs- och hamnområde och för att sjösättning och upptagning skall kunna ske så smidigt som möjligt och att klubbens kostnader för drift- och skötsel av klubbområdet skall minimeras. Styrelsen äger rätt att medge undantag från ordningsreglerna.

Regler för nyckelinnehav

Erhållen nyckel är ett värdeföremål. Den representerar det sammanlagda värdet av allt som förvaras i de utrymmen till vilken nyckeln passar. Därför är du som nyckelinnehavare skyldig att:

 • handha och förvara kvitterad nyckel/nycklar på betryggande sätt.
 • omedelbart underrätta systemansvarig vid eventuell förlust av nyckel.
 • vid anmodan uppvisa nyckel och kvitto till ansvarig personal.
 • ej låna ut kvitterad nyckel och ej över- eller återlämna till annan än systemansvarig.
 • vid misstanke om otillbörligt utnyttjande av nyckel medverka till att utredningen ej försvåras.

Det är ett förtroende med ansvar som är kopplat med kvittering och mottagande av nyckeln.Förvara den väl!

OBS! Låset på bommen ska vara märkt med siffran 4 för att A-, B- och C-nyckel ska kunna användas. Hänglås får inte skiftas mellan varandra då de är anpassade efter olika nivåer i nyckelsystemet. Om nyckel inte passar i något lås, kontrollera först att nyckeln är märkt med vårt systemnummer CLC554, annars kontaktas nyckelansvarig, eller någon i varvsgruppen.

Bryggor

 • Båtklubbens bryggor är endast avsedda för medlemmar.
 • Förtöjningsavgifter beslutas av styrelsen.
 • Bryggplatsen är avsedd endast för den båt som tillhör medlemmen som reserverats platsen. Båten ska vara försäkrad. Platsen får inte hyras vidare eller överlåtas till annan person.
 • Förvaring av saker på bryggorna är inte tillåtet.
 • Båtens förtöjning i bryggan ska vara noggrann och hållbar. Förtöjningen ska vara fjädrande.
 • Längs båtens sidor ska tillräckligt med sidoskydd användas.
 • Vid avfärd från och angörande av bryggan ska försiktighet gälla så att inte onödigt vågskvalp bildas.
 • Isättningsbryggan är endast avsedd för iläggning och upptagning av båtar samt till akut underhåll.

Bryggkö och betalning

 • Ansökan om bryggplats inlämnas till kassören.
 • Kassören fördelar platser efter kölista.
 • Din plats i kön bestäms efter inträdesdatum i klubben och den tidpunkt som ansökan kommer in till klubben. Erbjudande om plats går till den som står först på kölistan. Om ett erbjudande inte accepteras går det vidare till nästa person på kölistan. Den som inte accepterar ett erbjudande hamnar sist i kön.
 • Bryggplatsens innehavare får en årlig faktura som ska vara betald senast den 1 april.

Klubbområdet

 • Nycklar och lås på området sköts av nyckel- och systemansvarig. Kontaktuppgifter till hen finns under menyn Kontakt.
 • Förtöjda och upplagda båtar ska vara försäkrade.
 • Båtens ägare är, på klubbområdet, i varje avseende, själv ansvarig för sin båt och eventuella skador den förorsakar.
 • Verktyg och utrustning som tillhör klubben får användas inom klubbområdet. Efter användning ska det läggas tillbaka.
 • Vagnar och båtar som är uppställda för förvaring på klubbområdet skall vara väl märkta med medlemsnummer. Detta är mycket viktigt om kontakt behöver tas med ägaren.
 • Båtar uppställda på klubbområdet för vinterförvaring får övertäckas med presenning. Presenningar och ställningar måste dock tas bort varje sommar och förvaras lämpligen på båtvagnen eller tas med hem.
 • Båtar som av någon anledning ligger kvar på land över sommaren debiteras samma avgift som för vinterförvaring.
 • Vid varje in- och utpassering ska bommen till klubbområdet stängas och låsas.
 • Klubbområdesgruppen är övervakare av området. Deras råd och regler ska följas.
 • Följ skyltar och anvisningar.
 • Klubbstugan på området uthyrs genom kassören.

Parkering

 • På vägen in till klubbområdet ca 100 m före bommen är det parkeringsförbud. Detta måste respekteras.
 • Parkering på klubbområdet är tillåtet, men parkering får inte hindra ägare till båthus som behöver fri passage ej heller framför uppställda båtar/vagnar som kan behöva flyttas.

Övrigt

 • Genom samverkan försöker vi stävja inbrott och skadegörelse. Var vaksam. Både inbrott och skadegörelse ska alltid anmälas till polisen och rapporteras till kassören.
 • Båtägare som inte följer ovanstående regler mister medlemskapet i klubben.