Stadgar

Sommens Motorbåtsklubb, SMBK.

Stadgarna antagna vid årsmötet 2003-03-12

§1. Namn och ändamål
Föreningens namn är Sommens Motorbåtsklubb, SMBK. Föreningen är ideell och har
till syfte att befrämja båtlivet i Sommen och närliggande orter.

§2. Verksamhet
Föreningen skall svara för drift, underhåll och förvaltning av föreningens anläggning i Sommen. Föreningen skall tillvarata medlemmarnas intressen gentemot kommun och övriga myndigheter samt centrala, regionala och lokala båtorganisationer.

§3. Medlemskap
Envar äger rätt att vara medlem efter styrelsens godkännande. Årlig medlemsavgift samt övriga avgifter för uppläggning, båthus mm, betalas senast på av styrelsen fastställt datum för det löpande räkenskapsåret. Familjemedlemmar samt övriga delägare i båtar kan deltaga i verksamheten utan att vara betalande medlem så länge minst en betalande medlem finns per båt. Betalande medlem, som inom 3 månader efter anmaning icke erlagt stadgade avgifter utesluts ur föreningen. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar föreningens intressen, egendom eller verksamhet kan av årsmötet uteslutas ur föreningen, dock skall beslut härom fattas med 2/3 –dels majoritet.

§4. Beslutande instans
Föreningens högsta beslutande instans är årsmötet. Styrelsen är, i frågor som inte uttryckligen förbehållits årsmötet, föreningens högsta instans mellan årsmötena.

§5. Föreningens årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum under tiden 1/1 – 15/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet sändes per brev till samtliga medlemmar senast två veckor före den dag då mötet avses äga rum samt kungörelse i lokalpress.
Varje betalande medlem har en röst på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. En familjemedlem eller delägare må dock utöva den betalande medlemmens rösträtt om denne inte är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet utom då annat är föreskrivet i stadgarna. Vid lika röstetal gäller vid personval det utslag lottning ger, i övrigt den mening som sittande ordförande företräder.

§6. Årsmötets uppgifter

 1. Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande.
 2. Punkter för årsmötet:
 3. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 4. Parentation över ev. avlidna medlemmar.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 7. Val av två ledamöter att jämte ordförande justera dagens protokoll
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Behandling av till årsmötet inlämnade frågor och förslag
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Val av revisorer och suppleanter för dessa
 15. Val av valnämnd
 16. Övriga frågor

 

§7. Motioner till årsmötet
Envar medlem har rätt att framföra förslag till årsmötet om föreningens verksamhet. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

§8. Föreningens styrelse
Föreningens styrelse består av minst 5 ledamöter valda för ett eller två år.

§9. Styrelsen uppgifter
Styrelse ansvarar för föreningens organisation och förvaltar dess angelägenheter
och medel. Styrelsen ansvarar även för föreningens anläggning i Sommen och
äger rätt att delegera arbetsuppgifter till föreningens medlemmar. Styrelse verkställer av årsmötet fattade beslut. Om styrelseledamot avgår under verksamhetsåret utser styrelsen ersättare.

§10. Styrelsens sammanträden
Ordföranden svarar för att sammanträden hålls när så behövs, dock minst två gånger
per år. På begäran av två styrelseledamöter i förening eller revisor skall styrelsen
sammankallas. Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Styrelsen är beslutsför när samtliga är kallade och minst fem styrelseledamöter deltar. Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.

§11. Funktionärer, arbetsordning
S
tyrelsen utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer. Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utfärdar instruktioner för sina ombud.

§12. Ekonomi
Årsmötet beslutar om medlemmarnas avgifter till föreningen.

§13. Tecknande av föreningens firma
Styrelsen utser firmatecknare.

§14. Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret. För varje verksamhetsår skall styrelsen avge årsredovisning bestående av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

§15. Revisorer
Styrelsens förvaltning skall granskas av två bland medlemmarna utsedda revisorer.
Dessa skall avge revisionsberättelse till årsmötet.

§16. Valnämnd
Den av årsmötet utsedda valnämnden har till uppgift att förbereda val till styrelse och revisorer.

§17. Ändring av föreningens stadgar
Ändring av stadgarna skall beslutas av årsmötet. Eventuella förslag till ändringar skall sändas till medlemmarna i samband med kallelsen till årsmötet.

§18. Beslut om upplösning
Föreningen kan ej upplösas med mindre än att årsmötet med 3/4-dels majoritet beslutar härom.